Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: 57-300 Kłodzko, Ławica 51,NIP: 883-118-83-87, tel. +48 603 385 055, +48 603 385 009, adres email: biuro@toptensport.pl, mkst@interia.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. 

2. Umożliwiamy dokonanie zakupu również poprzez płatności ekspresowe online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępnymi metodami płatności przy wykorzystaniu płatności ekspresowych Shoper są karty płatnicze:

- Visa 

- Visa Electron 

- MasterCard

- MasterCard Electronic

- Maestro

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (firmy kurierskiej GLS), za pośrednictwem paczkomatu lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Gwarancja i Reklamacje

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta

2.Właściciel Sklepu nie jest producentem Towarów. 

3.Wszelkie informacje dotyczące okresu gwarancji dostępne są przy opisie Towaru.

4. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyłącza możliwości skorzystania przez niego z uprawnień wynikających z rękojmi za wady Towaru przewidzianej przepisami Kodeksu cywilnego.

5.Właściciel Sklepu jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Właściciela Sklepu z tytułu rękojmi za wady oparta jest na zasadach przewidzianych w pkt 6 - 13 poniżej, o ile nie pozostają one sprzeczne z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.

6. W przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

7. Klient może złożyć reklamację według własnego wyboru w następujący sposób:

8. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila na adres biuro@toptensport.pl;
 
9.Zwykłą drogą pisemną wysyłając pismo na adres siedziby Właściciela Sklepu tj.: TOP TEN SPORT Grzegorz Ozimek, 57-300 Kłodzko, Ławica 51
 
10. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis wady Towaru, datę nabycia Towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
 
11. Klient powinien - o ile nie uchybia to uprawnieniom Klienta wynikającym z Umowy Sprzedaży lub z przepisów prawa - dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sklepu bez zbędnej zwłoki w celu umożliwienia Właścicielowi Sklepu dokonania oględzin Towaru oraz podjęcia innych wskazanych czynności mających na celu rozpatrzenie reklamacji.
 
12. Jeżeli Towar ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, oświadczenie o odstąpieniu od umowy (żądać zwrotu pieniędzy), żądać wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo żądać usunięcia wady Towaru.
 
13. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Właściciel Sklepu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na Towar wolny od wad albo wadę Towaru usunie. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeśli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Właściciela Sklepu, albo Właściciel Sklepu nie wykonał obowiązku wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo nie usunął wady Towaru. Jeżeli Klientem jest Konsument może on zamiast zaproponowanego przez Właściciela Sklepu usunięcia wady Towaru żądać wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo zamiast wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Właściciela Sklepu. Uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli wada jest nieistotna.
 
14. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na Towar wolny od wad albo usunięcia wady Towaru. Właściciel Sklepu zobowiązany jest wymienić wadliwy Towar na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Właściciel Sklepu może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie wadliwego Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 
15. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub pisemnie przesyłką poleconą.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz działań marketingowych wymienionych na stronie informacyjnej "Polityka prywatności".

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl